Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

09η Συνεδρίαση – 7/11/2018

09η Συνεδρίαση – 7/11/2018 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 09ης συνεδρίασης
Λήψη απόφασης για την Ίδρυση και Λειτουργία «Κέντρων Δια Βίου Μάθησης» (ΚΔΒΜ) Εκπαίδευσης Ενηλίκων»
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018
Αποδοχή ποσού από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»
Αποδοχή ποσού από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017».
Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών – παροχής γενικών υπηρεσιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ».
Αποδοχή ποσού που αφορά στην Δ΄ κατανομή 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Αποδοχή ποσού που αφορά στην Α΄ κατανομή 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Ορισμός αμοιβής Δικηγόρου
Παράταση της διάρκειας ισχύος της σύμβασης με την εταιρεία «ECOSYNERGY» μέχρι της επιλογής νέου αναδόχου
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2018 του Μικρασιατικού Συλλόγου Νέου Ψυχικού «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής της υπηρεσίας: Δαπάνες φύλαξης κτηρίων
Τελευταία Νέα