Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

10η Συνεδρίαση – 4/7/2015

10η Συνεδρίαση – 4/7/2015 – 12:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 10ης Συνεδρίασης
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: Ασφάλιση ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: Έξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: Υλικολογισμική Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και Δικτύων.
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων.
Ανάθεση σε δικηγόρο να παράσχει στο Δήμο γνωμοδότηση για άσκηση ή μη προσφυγής του Δήμου στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 15 Ν.3463 του 2006 κατά της με Α.Π 17086
Ανάθεση σε δικηγόρο να παράσχει στο Δήμο γνωμοδότηση για άσκηση ή μη προσφυγής του Δήμου στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά της απόφασης της Επτροπής του άρθρου 151 του Ν. 3463 του 2006 όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 2ο/16.1.2015 πρακτικό.
Έγκριση πληρωμής αμοιβών στο δικηγόρο Βαρβαρίγο Χρήστο για δικηγορικές υποθέσεις του Δήμου που του ανατέθηκαν και ψήφιση αντίστοιχων πιστώσεων.
Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή να επιδώσει πέντε δικαστικές αποφάσεις.
Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015.
Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: Επισκευές Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων έτους 2015.
Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ.
Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015.
Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015.
Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ.
Απόδοση του με αριθμό 85/9.2.2015 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση ταχυδρομικών τελών.
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση Ταχυδρομικών τελών.Τελευταία Νέα