Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προκήρυξη Έργου “ασφαλτοστρώσεις”

ergo

ergoΟ Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών έτους 2012». Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων οδοποιίας, με προϋπολογισμό 800.287,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά και Φ.Π.Α.).
Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) επισυνάπτονται στην σελίδα.  Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2014627, FAX επικοινωνίας 210 6722859, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δεληγιώργη Αγγελική.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και η υποβολή προσφορών είναι με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι 1η, 2η και 3η για έργα Οδοποιίας, β) προερχόμενοι από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. και γ) προερχόμενοι από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.965,51 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ κι έσ οδα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Συνημμένα:

Ενοποιημένη Διακήρυξη Οικονομική Προσφορά Τιμολόγιο
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Τεχνική Περιγραφή
Προϋπολογισμός Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Γενική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεύχη Δημοπράτησης

Πηγή ενημέρωσης: Τεχνική Υπηρεσία

Τελευταία ενημέρωση: 21-03-2012

Τελευταία Νέα