Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

13η Συνεδρίαση – 9/30/2015

13η Συνεδρίαση – 9/30/2015 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας απόφασεων 13ης συνεδρίασης
Έγκριση Γ’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2015 του ΟΚΑΠΑ
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και ΠΚΤΜΝΕ τεχνικού έργου.
Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και ΠΚΤΜΝΕ τεχνικού έργου.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης συνεργασίας του Δήμου με το Συλλογικό Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων
Έγκριση παράτασης σύμβασης
Παραλαβή της μελέτης προστασίας του υφιστάμενου πέτρινου τοιχίου στο ρέμα Ποδονίφτη κατά μήκος του Δ.Σ Φιλοθέης.
Επιλογή χώρου για τη διεξαγωγή της Δημόσιας Συνεδρίασης του Δ.Σ για τον Απολογισμό Πεπραγμένων
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
Ορισμός αμοιβής δικηγόρου.
Αντικατάσταση μέλους της τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών.
Απόδοση ποσού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου μας.
Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 78/2015 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ.)

Τελευταία Νέα