Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας

procurement

procurementΟ Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια: α) ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους του δήμου, προϋπολογιζόμεντης δαπάνης 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και β) ειδών ρουχισμού και υπόδησης για το προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας (υπό την προϋπόθεση ότι κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού η δημοτική αστυνομία θα εξακολουθεί να υφίσταται στο δήμο) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.617,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 118.617,28 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλοθέης-Ψυχικού, οδός Μαραθωνοδρόμου 95, 3ος όροφος, την 16η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.30 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά επί του εντύπου της οικονομικής προσφοράς, το οποίο θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του δήμου, ή θα διατίθεται ηλεκτρονικά από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (email: a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr ή s.mantaka@0177.syzefxis.gov.gr), είτε για την κατηγορία α αποκλειστικά είτε για την κατηγορία β αποκλειστικά είτε και για τις δύο κατηγορίες αλλά με τις προσφορές για τις κατηγορίες α και β νοούμενες ως ανεξάρτητες.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, για το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι 5.930,86 €. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για όλα τα είδη μίας εκ των δύο κατηγοριών και μόνο, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της συγκεκριμένης κατηγορίας, ήτοι 5.000,00 € για τα είδη της α κατηγορίας και 930,86 € για τα είδη της β κατηγορίας.

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του δήμου. Επιπλέον μπορούν να αποσταλλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Προμηθειών του δήμου στα email: a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr ή s.mantaka@0177.syzefxis.gov.gr. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό, 1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 213 2014 726 κ. Ορτεντζάτου ή 213 2014 712 κ. Μάντακα).

Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

Παρατίθενται τα τεύχη του διαγωνισμού:

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (Είδη Ατομικής Προστασίας)Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Είδη Ατομικής Προστασίας)

Διακήρυξη Διαγωνισμού Μελέτη (Είδη Ατομικής Προστασίας)
Τεχνική Περιγραφή (Είδη Ατομικής Προστασίας) Τεχνικές Προδιαγραφές (Είδη Ατομικής Προστασίας)
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Είδη Ατομικής Προστασίας) Τιμολόγιο (Είδη Ατομικής Προστασίας)
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Είδη Ατομικής Προστασίας) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Στολές Δημοτικής Αστυνομίας)
Τεχνικές Προδιαγραφές (Στολές Δημοτικής Αστυνομίας)  

Πηγή Ενημέρωσης: Τμήμα Προμηθειών
Τελευταία Ενημέρωση: 22-07-2013

Τελευταία Νέα