Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

15η Συνεδρίαση – 6/30/2020

15η Συνεδρίαση – 6/30/2020 – 10:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 15ης συνεδρίασης
Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α 1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού» της Πράξης «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού»
Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την τέταρτη (4η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.
Έγκριση μετάθεσης αποσφράγισης προσφορών του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων».
Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης υπηρεσιών σύνταξης σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
Αποδοχή δωρεάς προϊόντων «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών- Κοινωνικό Παντοπωλείο» στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού.
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8501/25.06.2020 απόφασης Δήμαρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Ανάθεση στη δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου να παράσχει γνωμοδότηση σχετικά με την πληρωμή ποσού δικαστικώς επιδικασθέντος
Ανάθεση στo δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου να παραστεί να συντάξει και καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Άρειου Πάγου την 22η/09/2020 επί της Αίτησης Αναίρεσης του Κωνσταντίνου Μπουρτζάλα.
Ανάθεση στο δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου να γνωμοδοτήσει και να συντάξει κείμενο απόψεων επί προσφυγής.
Ανάθεση στο δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου να γνωμοδοτήσει και να συντάξει κείμενο απόψεων επί προσφυγής
Ανάθεση στο δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου να γνωμοδοτήσει και να συντάξει κείμενο απόψεων επί προσφυγής.
Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για επιχορήγηση του «Ποδοσφαιρικού Ομίλου Ψυχικού» έτους 2020.
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων εργασιών / υπηρεσιών μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ/νσης Καθαριότητας.
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ/νσης Καθαριότητας.
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν το Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας.
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν το Τμήμα Πρασίνου & Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας.
Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α’ τριμήνου οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.».
Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής του καλοκαιρινού προγράμματος «ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2020» του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.
Έγκριση της Γ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. οικονομικού έτους 2020.
Εξειδίκευση πίστωσης για την δημοσίευση ανακοίνωσης περί ενημέρωσης για την φιλοξενία παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδική κατασκήνωση.Τελευταία Νέα