Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

18η Συνεδρίαση – 11/20/2019

18η Συνεδρίαση – 11/20/2019 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 18ης συνεδρίασης
Λήψη απόφασης για την βράβευση του δημοτικού συμβούλου κ. Σαμαρόπουλου Βύρωνα – Παύλου κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 42ου αγώνα δρόμου Φιλοθέης – Ψυχικού.
Επιλογή χώρου για τη διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αφορώσης τον απολογισμό πεπραγμένων δημοτικής αρχής έτους 2018.
Έγκριση της υπ’ αρ. 30/2019 μελέτης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ».
Έγκριση για την υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»
Επικαιροποίηση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων άνευ αξίας.
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών καθώς και παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών (υπευθύνων) ομάδας έργου για την υπηρεσία «Ενιαίος Διαδημοτικός Σχεδιασμός στον τομέα της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας των Δήμων της Π.Ε.Δ.Α. Αττικής».
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και συντελεστή Τ.Α.Π. για το έτος 2020.
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2020.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
Έγκριση της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού οικονομικού έτους 2019.
Συγκρότηση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου: α) Υγείας και Πρόνοιας β) Εθελοντισμού γ) Νεότητας και δ) Επιτροπής Δημιουργικής Ωριμότητας.
Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».
Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του λογαριασμού.Τελευταία Νέα