Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

19η Συνεδρίαση – 11/30/2015

19η Συνεδρίαση – 11/30/2015 – 5:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 19ης συνεδρίασης
Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων – έγκριση διενέργειας προμηθειών και εργασιών
Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Οκτωβρίου 2015
Υποβολή προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ’ τριμήνου έτους 2015
Έγκριση της με αριθμ. 194/2015 απόφασης Προέδρου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος
Έγκριση της με αριθμ. 202/2015 απόφασης Προέδρου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος
Έγκριση της με αριθμ. 203/2015 απόφασης Προέδρου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος
Έγκριση πληρωμής αμοιβών σε δικηγόρο για υποθέσεις που του ανατέθηκαν
Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων για διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων για το έτος 2016 των χώρων του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΑΠΑ
Έγκριση γενομένων δαπανών παγίας προκαταβολής έτους 2015
Διάθεση χώρου ΚΑΠΗ


Τελευταία Νέα