Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

20η Συνεδρίαση – 8/23/2017

20η Συνεδρίαση – 8/23/2017 – 12:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 20ης συνεδρίασης
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιουλίου 2017
Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2017 προς τη Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
Έγκριση της με αριθμ. 397/2017 (αρ. πρωτ. 12182/4-08-2017) απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Έγκριση της με αριθμ. 398/2017 (αρ. πρωτ. 12184/4-08-2017) απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Έγκριση της με αριθμ. 399/2017 (αρ. πρωτ. 12186/4-08-2017) απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Έγκριση της με αριθμ. 413/2017 (αρ. πρωτ. 12399/10-08-2017) απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Απόδοση του υπ’ αριθμ. 557/25-05-2017 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση ταχυδρομικών τελών.
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση ταχυδρομικών τελών.
Προσχέδιο Προϋπολογισμού και υποβολή του στη Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣΔΔΑ
Έγκριση προμήθειας λιπαντικών και λοιπών υλικών για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου
Έγκριση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και του ΟΚΑΠΑΤελευταία Νέα