Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

23η Συνεδρίαση – 11/2/2016

23η Συνεδρίαση – 11/2/2016 – 12:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 23ης συνεδρίασης
Πρόταση δέσμευσης ποσού και έκδοσης εντάλματος προπληρωμής που αφορά την προμήθεια κτηματολογικών αποσπασμάτων τίτλων ιδιοκτησίας και λοιπών εγγράφων
Ανάθεση σε δικηγόρο σχετική με την αίτηση αναστολής εκτελέσεως και χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά απόφασης του Δήμου
Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2016
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1553/2016 απόφασης του Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Ανάθεση στο δικηγόρο Βασίλειο Δρομάζο Γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό
Ανάθεση στο δικηγόρο Φώτη Χατζηφώτη εξώδικης απάντησης στην Τ. Βακιρτζή.
Ανάθεση στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο Προσφυγής Γιαννίκου Ιωάννη
Ανάθεση στο δικηγόρο Βασίλειο Δρομάζο αγωγής Παπαδάτου Μαργαρίτας
Ανάθεση στον δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά Προσφυγής Μπονάτσου κατά Δήμου
Έγκριση Πρακτικού I της μελέτης «Στατικές μελέτες δημοτικών κτιρίων».
Εισηγητική Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016
Έγκριση προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού τάπητα – έγκριση εγγράφων σύμβασης και καθορισμός όρων διαγωνισμού
Έγκριση 2ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση πρασίνου».Τελευταία Νέα