Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

23η Συνεδρίαση – 12/20/2019

23η Συνεδρίαση – 12/20/2019 – 5:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 23ης συνεδρίασης
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 243/20-11-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αποδοχή παραίτησης του τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου μας ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. κου Καραθανάση Ιωάννη και αντικατάσταση αυτού.
Λήψη απόφασης περί αποδοχής της παραίτησης του κου Καραθανάση Ιωάννη από τακτικό μέλος και ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού» και αντικατάσταση αυτού.
Έγκριση α) όρων προγραμματικής σύμβασης και β) ορισμό μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Πράξης με τίτλο «Προσαρμογή δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού στις προδιαγραφές του νέου πλαισίου αδειοδότησης
Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»
Υποβολή πρότασης με τίτλο “Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού για την προώθηση της ανακύκλωσης – βιώσιμης διαχείρισης με την προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων στο Δήμο ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ”
Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 102/03-04-2019 (ΑΔΑ:7ΖΖΧΩΗ8-Ζ9Π) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αποδοχή ποσού (Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων έτους 2019.
Αποδοχή ποσού που αφορά στην Κάλυψη μέσω σχολικών επιτροπών των λειτουργικών δαπανών των εξεταστικών κέντρων του διαγωνισμού πρόσληψης 548 υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ (προκυρ. ΑΣΕΠ 1Γ/2017).
Αποδοχή ποσού που αφορά στην Γ΄ κατανομή 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Αποδοχή ποσού που αφορά στην Δ΄ κατανομή 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Αποδοχή ποσού έτους 2019 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.
Έγκριση σύναψης 1ης εκτελεστικής σύμβασης της συμφωνίας – πλαίσιο με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 28η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011».
Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Καθαίρεση βατήρα κολυμβητικής δεξαμενής Αθλητικού Κέντρου Νέου Ψυχικού».
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 194/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών που αφορούν το Τμήμα Πρασίνου & Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών που αφορούν το Τμήμα Πρασίνου & Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών που αφορούν το Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Δ/νσης Καθαριότητας
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών καυσίμων – λιπαντικών – ανταλλακτικών οχημάτων και αναλωσίμων αυτών της Δ/νσης Καθαριότητας
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την παραλαβή του ακινήτου ευρισκόμενου στη Κοινότητα Φιλοθέης (οδός Καλλιγά 31 & Ρενιέρη) & λήψη απόφασης περί λύσεως ή μη της μίσθωσης.
Έγκριση μελέτης στατικής επάρκειας Δημοτικών κτιρίων και σχολείων.
Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Τελευταία Νέα