Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

25η Συνεδρίαση – 12/6/2016

25η Συνεδρίαση – 12/6/2016 – 1:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 25ης συνεδρίασης
Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα.
Απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση ταχυδρομικών τελών.
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση ταχυδρομικών τελών.
Έγκριση γενομένων δαπανών Πάγιας Προκαταβολής
Έγκριση απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Έγκριση απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Ανάθεση σε δικηγόρο να εκπροσωπήσει το Δήμο στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου στην υπόθεση Χαλαζίας ΑΕ.
Επαναφορά υπόθεσης ανατεθειμένης στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο για έγκριση/ψήφιση πίστωσης αμοιβής του και ανάθεση σύνταξης πληρεξουσίου σε συμβολαιογράφο
Ανάθεση σε δικηγόρο να ασκήσει ενστάσεις κατά των αναρτηθέντων από το Εθνικό Κτηματολόγιο διαγραμμάτων και πινακίων.
Ανάθεση σε Δικηγόρο να παραστεί ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. στην δικάσιμο της 14-12-2016.
Έγκριση απόφασης του Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Ανάθεση αγωγής έξωσης μισθωτού του Δήμου σε δικηγόρο

Τελευταία Νέα