Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

26η Συνεδρίαση – 12/20/2011

26η Συνεδρίαση – 12/20/2011 – 9:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 26ης Συνεδρίασης
Απόφαση ανάθεσης στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο να γνωμοδοτήσει για άσκηση ή μη εφέσεων του Δήμου (αφορούν τον πρώην Δήμο Φιλοθέης)
Απόφαση σύνταξης σε σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
Απόφαση σύνταξης σε σχέδιο του ετήσιο προγράμματος δράσης έτους 2012
Απόφαση έγκρισης δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011
Απόφαση ελέγχου οικονομικής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου 2011
Απόδοση του υπ’ αριθμ. 1226/12-12-2011 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για διέλευση απορριμματοφόρων μέσω Ατιικής Οδού
Απόφαση έγκρισης πληρωμής αμοιβής στη δικηγόρο Άννα Κωνστάντιου για δικηγορική εργασία της αφορώσα ειδικότερα το Δήμο Ψυχικού
Απόφαση έγκριση πληρωμής αμοιβής στο δικηγόρο Χρηστο Βαρβαρίγο για δικηγορικές υποθέσεις που του ανατέθηκαν
Απόφαση έγκρισης πληρωμής αμοιβής στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο για δικηγορικές υποθέσεις που του ανατέθηκαν
Απόφαση εξέτασης ενστάσεων και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας ασφάλισης των ακινήτων αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου
Απόφαση εκτέλεσης του έργου βελτιώσεων και αποκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων
Απόφαση προδικαστικής προσφυγής της σύμπραξης γραφείων μελετών Σήμα Α.Τ.Ε. κατά της υπ’ αριθμ. 24706/21-12-2011 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής επί της ενστάσεως για την εκπόνηση της μελέτης ελέγχου στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων Φιλοθέης
Τελευταία Νέα