Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

27η Συνεδρίαση – 12/23/2016

27η Συνεδρίαση – 12/23/2016 – 12:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 27ης συνεδρίασης
Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 301/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού δικτύου περιοχής αποθήκευσης (SAN) και τριών (3) δρομολογητών.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου μέχρι αναδείξεως νέου αναδόχου
α) Έγκριση της προμήθειας γερανού προσαρμοσμένου επί οχήματος με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού β) έγκριση των εγγράφων της σύμβασης και γ) καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.
Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επιφανείας 22 τ.μ. επί της οδού Βασ. Γεωργίου β΄ 11 στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης.
Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου 2016.
Απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά την «Προμήθεια κτηματολογικών αποσπασμάτων τίτλων ιδιοκτησίας και λοιπών εγγράφων»
Ανάθεση σε δικηγόρο προσφυγής κατά Δήμου.


Τελευταία Νέα