Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

30η Συνεδρίαση – 11/30/2020

30η Συνεδρίαση – 11/30/2020 – 11:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 30ης συνεδρίασης
Έγκριση 4ης παράτασης μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΠΙΚΙΩΝΗ)».
Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».
Έγκριση του υπ’ αριθμ. 37/2020 τεύχους πληροφοριακών στοιχείων και έγκριση ορών διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης.
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων εσόδων από χρηματικούς & φορολογικούς καταλόγους του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού.
Εξειδίκευση πίστωσης για τη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων στο θέμα της περισυλλογής τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη βοήθεια των οικονομικά αδύναμων συνανθρώπων μας-Κανένας Μόνος του τις Γιορτές.
Εξειδίκευση πίστωσης για τη δράση ενημέρωσης των πολιτών για την έναρξη ομάδων νοητικής ενδυνάμωσης στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού.
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών καθώς και παραλαβής του αντικειμένου (τμηματικού ή συνολικού) συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών.
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ».
Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.
Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.
Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.
Αποδοχή ποσού που αφορά ανταποδοτικό τέλος Λαϊκών Αγορών για το Α’ εξάμηνο έτους 2020.
Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2020 προς τη οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Έγκριση παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
Ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση ταχυδρομικών τελών.
Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την όγδοη (8η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Έγκριση της προμήθειας: Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού.
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος.
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
Ανάθεση στη δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου να παραστεί και να συντάξει και καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 21η/01/21 επί της Αγωγής του Γεωργίου Παυλή.
Ανάθεση στo δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο να παραστεί ενώπιον του Ε Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
Ανάθεση υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης COVID-19 από πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο για τους εργαζόμενους του Δήμου για την αντιμετώπιση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης απόρων κατοίκων Χριστούγεννα 2020.
Έγκριση της σύναψης και των όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης και ορισμού εκπροσώπου του δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού για την σύσταση κοινής επιτροπής παρακολούθησης για την εκτέλεση σύμβασης.
Oρισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τη σύνταξη προϋπολογισμού της υπ’ αρ. 45/2020 μελέτης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».
Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού»


Τελευταία Νέα