Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Διαγωνισμός για Παιδικές Κατασκηνώσεις

procurement
procurementΔιακηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Έξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις».
 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 49.987,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά άτομο. 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα, Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο, στις 28/04/2015, ημέρα Τρίτη και από ώρα 13.00 έως ώρα 13.30, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 28/04/2015, λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την, μετά την άρση του κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση. 
 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι 912,66 ευρώ. 
 
Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης :
  1. Διακήρυξη
  2. Περίληψη Διακήρυξης
  3. Τεχνική Περιγραφή
  4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Δήμου 213-2014.625 (κα Ζούλη Φλώρα).

Πηγή ενημέρωσης: Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου, 213-2014.726,  a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr

Τελευταία Νέα