Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

05η Συνεδρίαση – 3/4/2016

05η Συνεδρίαση – 3/4/2016 – 2:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 5ης συνεδρίασης
Ανάθεση σε δικηγόρο υποβολής προσφυγής του Δήμου σε Ειδική Επιτροπή.
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια μεταφορικών μέσων.
Έγκριση 2ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων οικονομικών προσφορών και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 28/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια σπόρων – φυτών – δενδρυλλίων.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 322/2016 απόφασης του Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Ανάθεση σε δικηγόρο αγωγής εκ μέρους του Δήμου.
Ανάθεση σε δικηγόρο δικαστικής υπόθεσης του Δήμου.
Έγκριση φακέλου έργου και απευθείας ανάθεσης μελέτης.
Έγκριση εκ νέου δέσμευσης των ανατραπέντων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – ψήφισης πίστωσης οικονομικού έτους 2015.
Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου.
Έγκριση με απευθείας ανάθεση – εκπόνησης της μελέτης: Τοπογραφικές – Κτηματογραφικές αποτυπώσεις Δ.Ε.Ψ.
Έγκριση με απευθείας ανάθεση – εκπόνησης της μελέτης: Τοπογραφικές – Κτηματογραφικές αποτυπώσεις Δ.Ε.Φ.
Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: Επισκευές Σχολικών Κτιρίων 2016.
Σύσταση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Επισκευές Σχολικών Κτιρίων 2016.
Τελευταία Νέα