Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

09η Συνεδρίαση – 4/23/2018

09η Συνεδρίαση – 4/23/2018 – 2:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 09ης συνεδρίασης
Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την δεύτερη (2η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Μαρτίου 2018.
Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Έγκριση ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας.
Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 64/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Έγκριση ανάθεσης στο 2ο μειοδότη του έργου: «Εγκατάσταση ανελκυστήρα στο κτίριο Μπενετάτου Δ.Ε.Ψ.».
Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ».
Έγκριση της με αριθμ. 230/2018 (αριθμ. πρωτ. 4374/4.04.2018) απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Έγκριση της με αριθμ. 231/2018 (αριθμ. πρωτ. 4370/4.04.2018) απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Έγκριση της με αριθμ. 246/2018 (αριθμ. πρωτ. 4556/13.04.2018) απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Ανάθεση σε δικηγόρο να παραστεί σε δικάσιμο.
Ανάθεση σε δικηγόρο να παραστεί σε δικάσιμο και να συντάξει και καταθέσει υπόμνημα προς υποστήριξη ασκηθείσας από το Δήμο αίτησης ακύρωσης.
Ανάθεση σε δικηγόρο δικαστικής υπόθεσης του Δήμου.
Ανάθεση σε δικηγόρο δικαστικής υπόθεσης του Δήμου.
Ανάθεση σε δικηγόρο δικαστικής υπόθεσης του Δήμου.
Ανάθεση σε δικηγόρο δικαστικής υπόθεσης του Δήμου.
Αποδοχή δωρεάς προϊόντων «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών- Κοινωνικό Παντοπωλείο» στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού.
Ανάθεση σε δικηγόρο δικαστικής υπόθεσης του Δήμου.
Ανάθεση στο δικηγόρο Ιωάννη Βοσκόπουλο να παραστεί ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για λογαριασμό του Δήμου.
Ανάθεση στο δικηγόρο Ιωάννη Βοσκόπουλο να παραστεί ενώπιον του Θ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για λογαριασμό του Δήμου σε δικάσιμο.


Τελευταία Νέα