Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

11η Συνεδρίαση – 7/3/2019

11η Συνεδρίαση – 7/3/2019 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 11ης συνεδρίασης
Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΑΠΑ
Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2016 (6η διαχειριστική χρήση 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016) του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΑΠΑ
Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α’ τριμήνου έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.».
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και των Νομικών Προσώπων αυτού οικονομικού έτους 2019.
Έγκριση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α’ τριμήνου του έτους 2019.
Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού για το έργο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ.
Επικαιροποίηση κριτηρίων επιλογής δικαιούχων για τo πρόγραμμα Φιλοξενίας παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2019.
Παραλαβή της μελέτης προσδιορισμού παροχετευτικής ικανότητας ρέματος Φιλόθεης.
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου : «ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».
Έγκριση Β’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. οικονομικού έτους 2019.
Ορισμός ορκωτών ελεγκτών των τακτικών διαχειριστικών ελέγχων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού χρήσης 2017 και 2018.
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων του δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.Τελευταία Νέα