Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

14η Συνεδρίαση – 10/18/2017

14η Συνεδρίαση – 10/18/2017 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 14ης Συνεδρίασης
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Παραλαβή της μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε.Φ. ΕΤΟΥΣ 2016»
Παραλαβή της μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε.Ψ. ΕΤΟΥΣ 2016»
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ».
Παραλαβή της μελέτης : «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΟΔΟΥ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ».
Έγκριση παράτασης εκπόνησης της μελέτης: Μελέτη διερεύνησης εφαρμογής γεωθερμικού συστήματος
Έγκριση του από 02.10.2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για τη σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου για τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ».
Έγκριση του από 02.10.2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για τη σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων και γεωτρήσεων».
Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Φυσικού Αερίου «Αθηναϊκό Αέριο».
Έγκριση του από 12.10.2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για τη σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο : «Υπηρεσίες ενεργειακού υπευθύνου στη Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού»
Έγκριση του από 12.10.2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για τη σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες ενεργειακού υπευθύνου στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης»
Έγκριση του από 12.10.2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για τη σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο : «Υπηρεσίες ενεργειακού υπευθύνου στη Δημοτική Ενότητα Ψυχικού».
Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού».
Λήψη Απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 63/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 68/2017 απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: B΄Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Επιλογή χώρου για τη διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αφορώσης τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2016.
Ορισμός αμοιβής Δικηγόρου
Ορισμός αμοιβής Δικηγόρου
Συζήτηση και λήψη Απόφασης για την έγκριση «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» για σύναψη σύμβασης συνεργασίας με εταιρεία Συλλογής και Μεταφοράς των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Σύσταση Επιτροπής διενέργειας κλήρωσης μελών –δημοτών στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ.
Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2015 (5η διαχειριστική χρήση 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015) του ΟΚΑΠΑ
«Έγκριση B΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Ο.Κ.Α.Π.Α.».
Έγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση του Εορτασμού του Αγίου Δημητρίου 26 Οκτωβρίου 2017 και της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου.
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2017 του 1ου Συστήματος Προσκόπων Ψυχικού
Λήψη απόφασης περί έκτακτης επιχορήγησης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού.
Αποδοχή παραίτησης του αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου μας ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. και αντικατάσταση αυτού.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 591/2017 Απόφασης Δημάρχου περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 234/2017 απόφασης Δημάρχου περί υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού


Τελευταία Νέα