Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

16η Συνεδρίαση – 7/9/2013

16η Συνεδρίαση – 7/9/2013 – 1:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης-Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 16ης Συνεδρίασης
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 40-45 m3 προϋπολογισμού 209100.00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος προϋπολογισμού 130000.00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας έτους 2013 προϋπολογισμού 118617.28€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
α. Έγκριση του 1ου πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (ελαστικών κ.λ.π.). β. Έγκριση επανάληψης του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές που ε
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
Επανάληψη της δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών έτους 2013».
Ανάθεση στο δικηγόρο Φώτη Χατζηφώτη να ενεργήσει ό τι δει για την εγγραφή στο Κτηματολογικό Γραφείο Παπάγου της πράξεως αποδοχής κληρονομίας της Μαρίας Παπαδάκη.
Λήψη απόφασης για έγερση αγωγής του Δήμου προς είσπραξη καθυστερουμένων μισθωμάτων κατά της «Γ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.» μισθώτριας δημοτικού καταστήματος και ανάθεση στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο να τη συντάξει καταθέσει παραγγείλει την επίδοσή της στ
Έγκριση πληρωμής αμοιβών στο δικηγόρο Δακουρά Γεώργιο για δύο δικηγορικές υποθέσεις του Δήμου που του ανατέθηκαν.
Έγκριση πληρωμής αμοιβών στο δικηγόρο Βαρβαρίγο Χρήστο για δικηγορικές εργασίες του Δήμου που του ανατέθηκαν.
Ανάθεση στο δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά να παραστεί για το Δήμο στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων και να συντάξει και υποβάλει σχετικά υπομνήματα του Δήμου και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο του ορισμού της αμοιβής του.
Κρατείται
Τελευταία Νέα