Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

18η Συνεδρίαση – 6/6/2014

18η Συνεδρίαση – 6/6/2014 – 12:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 18ης Συνεδρίασης
Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
1 Εγκρίνει το από 27-5-2014 1ο πρακτικό διενέργειας του επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής 2 Την επανάληψη του διαγωνισμού
Δίνει εντολή στην επιτροπή του διαγωνισμού να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού λαμβανομένης της σπουδαιότητας του αντικειμένου της προμήθειας για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας
1 Αναθέτει στο δικηγόρο Χρήστο Α. Βαρβαρίγο να συντάξει υπογράψει καταθέσει προσδιορίσει την αναφερόμενη στην εισήγηση αναγνωριστική αγωγή του Δήμου κατά της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 2 ψηφίζει πίστωση για αμοιβή για σύνταξη της αγωγής
1 Αποφάσισε την άσκηση αίτησης του Δήμου περί ανάκλησης της ανωτέρω Πράξης 2 Ανέθεσε στο δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά του Διονυσίου να συντάξει την ως άνω αίτηση ανάκλησης


Τελευταία Νέα