Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

28η Συνεδρίαση – 10/30/2014

28η Συνεδρίαση – 10/30/2014 – 1:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης-Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 28ης Συνεδρίασης
Ανάκληση της 279.2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων λόγω τροποποίησης της 16.2014 μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης & Πληροφορικής.
Έγκριση δαπανών και διάθεση – ψήφιση – πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητική έκθεση Γ΄τριμήνου του έτους 2014 προς την Οικονομική Επιτροπή ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
Αντικατάσταση μελών επιτροπής εισήγησης για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων την προμήθεια των απαιτουμένων ανταλλακτικών και την παραλαβή των ως άνω εργασιών και προμηθειών.
Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: Επισκευές και Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2014.Τελευταία Νέα