Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

28η Συνεδρίαση – 11/12/2020

28η Συνεδρίαση – 11/12/2020 – 11:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 28ης συνεδρίασης
Κατάρτιση σε σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 προσαρμοσμένου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπ’ αριθμ. οικ. 46735/23-7-2020 Κ.Υ.Α.
Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των δύο (2) Νομικών Προσώπων αυτού.
Παράταση ισχύος προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ.
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για λόγους αποκλειστικών δικαιωμάτων και ανάθεση της υπηρεσίας: «Συντήρηση και Υποστήριξη Εφαρμογής Docutracks».
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για λόγους αποκλειστικών δικαιωμάτων και ανάθεση της προμήθειας: «Άδειες Χρήσης Εφαρμογής Λογισμικού Docutracks».
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για λόγους αποκλειστικών δικαιωμάτων και ανάθεση της υπηρεσίας: «Ανανέωση αδειών χρήσης εφαρμογής λογισμικού ΕΡΓΑ».
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για λόγους αποκλειστικών δικαιωμάτων και ανάθεση της υπηρεσίας: «Συντήρηση και Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού Q-Prime & Staff 6».
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για λόγους αποκλειστικών δικαιωμάτων και ανάθεση της υπηρεσίας: «Συντήρηση και Υποστήριξη Εφαρμογής Λογισμικού Γραφείου Κίνησης Οχημάτων».
Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.
Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.
Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.
Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.
Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για επιχορήγηση του 1ου Συστήματος Προσκόπων Φιλοθέης.
Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Μπριτζ Ψυχικού (Α.Ο.Μ.Ψ).
Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για επιχορήγηση του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού.
Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.
Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.
Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την έβδομη (7η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας.

Τελευταία Νέα