Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

09η Συνεδρίαση – 3/27/2015

09η Συνεδρίαση – 3/27/2015 – 12:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 09ης Συνεδρίασης
Ανάθεση στο δικηγόρο Μιχάλη Δημητρακόπουλο του Αναστασίου ποινικής υπόθεσης του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη.
Ανάθεση στο δικηγόρο Μιχάλη Ζαφειρόπουλο ποινικής υπόθεσης του τέως Δημάρχου Νέου Ψυχικού κ. Παντελή Χαροκόπου.
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: Δαπάνες φύλαξης κτιρίων.
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: Συντήρηση πρασίνου.
Ψήφιση πίστωσης ποσών εξώδικου συμβιβασμού.
Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Φεβρουαρίου 2015.
Έγκριση με απευθείας ανάθεση – εκπόνησης της μελέτης: Μελέτη ηχοπροστασίας και περιβαλλοντικής αναβάθμισης για οδούς του Δήμου.
Τελευταία Νέα