Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

10η Συνεδρίαση – 10/23/2019

10η Συνεδρίαση – 10/23/2019 – 9:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 10ης συνεδρίασης
Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού
Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ.
Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης για την υπογραφή τραπεζικών επιταγών και άλλων εγγράφων
Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου internet banking στην τράπεζα Eurobank με την οποία συνεργάζεται η επιχείρηση.
Κατάρτιση και ψήφιση Γ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. οικονομικού έτους 2019
Κατάρτιση και ψήφιση του πίνακα της Στοχοθεσίας της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. οικονομικού έτους 2019
Εξειδίκευση πίστωσης για την «οργάνωση προγραμμάτων προώθησης και ανάπτυξης του εθελοντισμού με τη δημιουργία τοπικών δικτύων που θα δραστηριοποιούνται στην προστασία του περιβάλλοντος»
Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης –Ψυχικού για τα προγράμματα της περιόδου Οκτώβριου 2019 έως Μάιου 2020
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση υποψηφίου προσωπικού και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας προσλήψεων.
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης και καταστροφής άχρηστου υλικού
Εξειδίκευση πίστωσης για τη «διερεύνηση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης»
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) έτους 2020.
Τελευταία Νέα