Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

11η Συνεδρίαση – 12/29/2011

11η Συνεδρίαση – 12/29/2011 – 11:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 11ης Συνεδρίασης
Λήψη απόφασης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σχετικά με την με αριθμό 79/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση των σχετικών προσλήψεων. Εξουσιοδότηση για την υπογραφή τους.
Εγκριση πινάκων κατάταξης και πινάκων απορριπτέων υποψηφίων της προκήρυξης της επιχείρησης με αριθμό ΣΟΧ 1/2011– Εγκριση προσλήψεων.
Εγκριση τιμολογιακής πολιτικής έως το τέλος της σχολικής χρονιάς 2012 (Ιούλιος 2012) αναφορικά με τα δίδακτρα των εκπαιδευτικών μαθημάτων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης –Ψυχικού.
Εγκριση πληρωμών με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης για παροχή υπηρεσιών.
Βεβαίωση ότι ουδεμία μεταβολή δεν υπάρχει αναφορικά με τη σύνθεση και τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
Ακύρωση της με αριθμό 71/25-10-2011 απόφασης του ΔΣ σχετικά με τη συμμετοχή της Επιχείρησης στην προγραμματική σύμβαση για τα αδέσποτα
Ακύρωση της με αριθμό 64/04-10-2011 και 76/25-10-2011 απποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
Συμμετοχή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού στο «Πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ για απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών
Τελευταία Νέα