Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Πρόγραμμα Προσλήψεων μέσω Ο.Α.Ε.Δ.

OAED2

OAED2Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού συμμετέχει στο Προγράμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ. που δίνει την ευκαιρία να απασχοληθούν για 5 μήνες σε δήμους, με θέσεις  πλήρους απασχόλησης, άνεργοι συμπολίτες μας ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων.

Το Πρόγραμμα αναφέρεται σε 10.000 θέσεις πανελλαδικά, εκ των οποίων 18 θέσεις στον Δήμο μας, και η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013.

Ποιούς Αφορά

Η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση, πού εκδόθηκε στις 24-9-2013, αφορά εγγεγραμμένους άνεργους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

OAED1Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν:

 • α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,
 • β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που δεν ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις υπόλοιπες κατηγορίες και
 • γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.

Υποβολή Αιτήσεων

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

 • Δείτε αναλυτικά τις θέσεις απασχόλησης σε κάθε Δήμο και Περιφέρεια, εδώ.

Διαδικασία Επιλογής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να δηλώσουν έως τρεις επιβλέποντες φορείς κατά σειρό προτίμησης, στους οποίους επιθυμούν να προσληφθούν.

Οι ωφελούμενοι  επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,
 3. Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
 4. Ηλικία και
 5. Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.OAED3

 • Στη συνέχεια, ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των υποψηφίων και κατατάσσει, με μηχανογραφικό τρόπο, τους υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων κατά φθίνουσα σειρά.
 • Στον πίνακα αναγράφονται υποχρεωτικά ο Κωδικός Αριθμός, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης, οι δηλωθέντες από αυτούς επιβλέποντες φορείς κατά σειρά προτίμησης, καθώς και ο Επιβλέπων Φορέας στον οποίο θα απασχοληθούν.

Πληροφορίες

Η καθαρή αμοιβή θα είνα 490 ευρώ, ενώ όσοι είναι κάτω από 25 θα αμείβονται με το ποσό των 427 ευρώ.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, όπου εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση, εδώ.

 

Πηγή Ενημέρωσης: Γραμματεία Δημάρχου από Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ

Τελευταία Νέα