Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

31η Συνεδρίαση – 12/24/2013

31η Συνεδρίαση – 12/24/2013 – 11:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλισης-Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 31ης Συνεδρίασης
Απόδοση του υπ’ αριθμ. 449/2013 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.
Απόδοση του υπ’ αριθμ. 1542/2013 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση ταχυδρομικών τελών.
Έγκριση 2ου Πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου για τις κατηγορίες 1 30 31 33 39 και 40 στις εταιρείες ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙ
Έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Βελτίωση αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού» για τις ομάδες Β και Δ στην εταιρεία «ΚΟΜΠΑΝ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ».
Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής της υπηρεσίας: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού στην εταιρεία Alfaware Πληροφορική Α.Ε. για λόγους αποκλειστικότητας έναντι του ποσού των 24.477.00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη αποτύπωσης και προσαρμογής για τις ανάγκες πιστοποίησης των παιδικών χαρών Δ. Φιλοθέης- Ψυχικού».
Εξέταση των υπ’ αριθμ.πρωτ.27376/17-12-2013 και 27515/18-12-2013 ενστάσεων του ΣΙΔΕΡΗ ΜΙΧΑΛΗ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΤΣΗ αντιστοίχως κατά του πρακτικού διενέργειας του διεθνούς δηµοσίου ανοικτού διαγωνισµού για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επ
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
Ανάθεση στο δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου δικαστικής υπόθεσης που αφορά ειδικότερα τον πρώην Δήμο Νέου Ψυχικού έναντι συγκεκριμένης αμοιβής του.
Έγκριση πληρωμής αμοιβών στο δικηγόρο Βαρβαρίγο Χρήστο για δικηγορικές υποθέσεις του Δήμου που του ανατέθηκαν.
Απόδοση του υπ’ αριθμ. 1235/21-10-2013 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων από Κ.Τ.Ε.Ο.
Απόδοση του υπ’ αριθμ. 1392/2013 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.
Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο ακίνητο της Παλαιάς Αγοράς Δ.Ε. Ψυχικού».
Σύσταση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο ακίνητο της Παλαιάς Αγοράς Δ.Ε. Ψυχικού».

Τελευταία Νέα