Ειδικές Προτάσεις Συμπαραστάτη του Δημότη

2006181340

Υποβολή «Ειδικών Προτάσεων» του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο Νόμος ορίζει ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δύναται να καταθέτει ειδικές προτάσεις βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης. Οι ειδικές προτάσεις αποσκοπούν, κατά κανόνα, στη βελτίωση των σχέσεων της δημοτικής διοίκησης με τους διοικούμενους, ενώ εκδίδονται επ’ ευκαιρία κάθε διοικητικής «δυσλειτουργίας» που υπεισέρχεται στην αντίληψη του Συμπαραστάτη με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της δημοσιότητας που διέπει τη λειτουργία του θεσμού, οι ειδικές προτάσεις, είτε προσαρτώνται στο σώμα της ετήσιας Έκθεσης των Συμπαραστατών, είτε εκδίδονται αυτοτελώς μέσω δημοσίευσης ειδικού εγγράφου που φέρει τον τίτλο «Ειδική Πρόταση». Σε αυτήν την περίπτωση o Συμπαραστάτης υποχρεούται να υποβάλλει την Ειδική Πρόταση στον οικείο Δήμαρχο και να την κοινοποιήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο γενικό Γραμματέα του Δήμου, προσδίδοντας έτσι το έναυσμα για γόνιμο διάλογο.

Είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των ειδικών προτάσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου, με μέριμνα των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών.

Δείτε παρακάτω τις Ειδικές Προτάσεις του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

  • 1η Ειδική Πρόταση, εδώ
  • 2η Ειδική Πρόταση, εδώ
  • 3η Ειδική Πρόταση, εδώ