Search
Search

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Συντήρηση Mηχανοκίνητου Eξοπλισμού του Δήμου

procurement

procurementΟ Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου» (CPV: 50110000-9) συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των απαραιτήτων ανταλλακτικών, εκτιμώμενης αξίας 425.564,51 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «Εργασίες συντήρησης & επισκευής απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, φορτηγών, γερανών και καλαθοφόρων οχημάτων πλην των εργασιών που αφορούν την υπερκατασκευή, την πέδηση, τα ηλεκτρικά μέρη, τα ελαστικά και τους ταχογράφους», εκτιμώμενης αξίας 137.096,77 € πλέον ΦΠΑ 24%, διάρκειας σύμβασης 24 μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού της αντικειμένου.

ΤΜΗΜΑ 2: «Εργασίες συντήρησης & επισκευής υπερκατασκευών (απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, φορτηγών) και απορριμματοκιβωτίων», εκτιμώμενης αξίας 108.629,03 € πλέον ΦΠΑ 24%, διάρκειας σύμβασης 18 μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού της αντικειμένου.

ΤΜΗΜΑ 3: «Εργασίες συντήρησης & επισκευής σαρώθρων και φορτωτών και υπερκατασκευής ανυψωτικών μηχανισμών γερανών και καλαθοφόρων οχημάτων», εκτιμώμενης αξίας 179.838,71 € πλέον ΦΠΑ 24%, διάρκειας σύμβασης 12 μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού της αντικειμένου.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, δύο ή και τα τρία τμήματα της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στο κάθε τμήμα.

Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου σε βάρος των ΚΑ 20.6263.0002 και 35.6263.0001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019, ενώ το υπόλοιπο ποσό της συμβατικής δαπάνης θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6263, 20.6264 και 35.6263 του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2020-2021 .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 270 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Σύμφωνα με την 119/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΞ0ΦΩΗ8-ΒΟ3) γίνεται χρήση συντετμημένων προθεσμιών, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα ανάθεσης παροχής της υπηρεσίας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 01/07/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 8.511,29 € (οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ένδεκα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά), εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων (1, 2 και 3), άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α., του προσφερόμενου τμήματος. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://ebs.eprocurement.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος:75550)

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 12/06/2019 – ID: 19-282686-001.

Έγγραφα Σύμβασης

  1. Διακήρυξη
  2. Περίληψη
  3. Κατευθυντήρια Οδηγία 23 ΕΑΑΔΗΣΥ
  4. Τεχνική Περιγραφή – Μελέτη
  5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 1
  6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 2
  7. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 3
  8. ΕΕΕΣ

Πληροφορίες για το διαγωνισμό κα Άννα Ορτεντζάτου, τηλ. 213-2014.726, fax: 210-6722934, e-mail:  a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr

Πηγή ενημέρωσης : Προϊσταμένη Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου

Τελευταία Νέα